Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu wraz z podaniem przez niego informacji dotyczących struktury lokalu i wydatków za mieszkanie w miesiącu złożenia wniosku);
 • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
 2. Jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy;
 3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:
  • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach,
  • emerytura/renta - decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS,
  • alimenty - wyrok sądu i zaświadczenie od komornika lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych,
  • uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych,
  • pomoc MOPR - rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń,
  • PUP - zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku z uwzględnieniem odprowadzanej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy. Opłaty: Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom. Termin i sposób załatwienia: Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Inne informacje Dodatek mieszkaniowy

 • przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu;
 • przysługuje następującym osobom: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 • przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);
 • przysługuje osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe, odpowiednio:
  1. norma dla 1 osoby - 35 m kw.
  2. norma dla 2 osób - 40 m kw.
  3. norma dla 3 osób - 45 m kw.
  4. norma dla 4 osób - 55 m kw.
  5. norma dla 5 osób - 65 m kw.
  6. norma dla 6 osób - 70 m kw.
  7. w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m kw.

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury. 

 

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można złożyć:

 1. Tarnobrzeg -  Urząd Miasta Tarnobrzega, Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Mickiewicza 7 parter, pokój nr 6.
 2. Nowa Dęba - Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, Wydział dodatków Mieszkaniowych pok. 201, ul. Rzeszowska 3.
 3. Skopanie - Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen L. Okulickiego 1

 

ebok

 

TSM w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg

Centrala:
15 822 57 10
15 822 57 56
15 822 57 78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl

Grupa awaryjna:
15 822 14 90

Serwis TVK i Internetu:
15 822 43 21

ban sdk

We use cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi cookies na tej stronie można się zapoznać w Polityce Prywatności