KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TARNOBRZESKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W TARNOBRZEGU

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)-  zwanym RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 3,
 tel. (15) 822-57-78, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach i podstawach prawnych:

-     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - używania danych osobowych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń, informacje umieszczane
w doręczanej do Spółdzielni korespondencji).

-     art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane
o charakterze danych szczególnych kategorii (np. dokumenty załączone do pism składanych do Spółdzielni) wyłącznie w pierwszej fazie załatwienia sprawy na podstawie Państwa zgody;

-     art. 6 ust. 1 lit b) RODO

a)    podjęcia przez Spółdzielnię czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
b)   podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy ze Spółdzielnią,
c)    podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej ze Spółdzielnią umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Spółdzielni, np. w celu nawiązania relacji
w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy, w zależności od okoliczności;

-     art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO

a)    wykonywania przez Administratora działalności statutowej, ustawowej, gospodarczej, prowadzenia postępowań konkursowych lub przetargowych oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z osobami, którym przysługują prawa do lokali w Spółdzielni lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy,
b)   weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się ze Spółdzielnią, wypełniania obowiązków związanych
z monitorowaniem terminowości spłat należności;

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

a)    ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółdzielnię działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),
b)   w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
c)    raportowania wewnętrznego, w tym pomiędzy organami Spółdzielni,
d)   spełnienia spoczywających na Spółdzielni obowiązków prawnych m.in. prowadzenie rachunkowości, dokonywanie zdalnego odczytu i rozliczania mediów, naliczanie opłat, prowadzenie rejestru członków
i ewidencji lokali, udzielanie odpowiedzi na wnioski kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sąd;

- art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

a)    ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z epidemiami, klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku; 

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

a)    dbałości o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółdzielni poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny),
b)   zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

a)    ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
b)   ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
c)    Statutu Spółdzielni.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów, przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż do dnia likwidacji Spółdzielni np. w przypadku danych ujawnionych w rejestrze członków.

Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną
i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów tj. np. firmom świadczącym usługi sprzątające oraz usługi konserwacji
i remontów, kancelariom prawnym, dostawcom internetu i oprogramowania, firmom informatycznym obsługującym Spółdzielnię oraz innym firmom świadczącym usługi na rzez Spółdzielni jeżeli przekazanie danych jest konieczne do wykonania umowy.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Każdy ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody członek Spółdzielni ma prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji będących wynikiem profilowania.

Prosimy Państwa o poinformowanie osób zgłoszonych do zamieszkiwania, korzystania z lokalu, pełnomocników, wspólników, współpracowników, osób wskazanych do kontaktu o ww. informacjach.

 

Środowiskowy Dom Kultury TSM
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg

Centrala:
15 8225710
wew. 
53, 60 

email: sdk.tsm@interia.pl
email: sdk@tsm.tarnobrzeg.pl