Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Dodatek mieszkanowy

Dodatki Mieszkaniowe

     O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi przedstawić potwierdzenie że ma uprawnienie do lokalu socjalnego lub zamiennego. Co niezmiernie ważne – o dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone (nie gra to roli w przyznawaniu dodatku). O dodatek występuje się raz na pół roku (ale można go otrzymać dowolną ilość razy – tak długo jak jest potrzebny). Decyzja o jego przyznaniu zależy od dochodu rodziny i wysokości opłat w zajmowanym lokalu – są wypłacane dodatki po kilkadziesiąt zł, ale są też takie po 800-900 zł na rodzinę.

 

Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą spełniać następujące warunki:

  • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 1540,79 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym – 1100,56 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie, ponieważ ich wysokość jest uzależniona od wysokości najniższej emerytury.
  • dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej tj:
 

Określona w ustawie powierzchnia normatywna lokalu

Największa dopuszczalna powierzchnia użytkowa lokalu

Dla 1 osoby 35 m2 + 30% = 45,5 m2
Dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52,0 m2
Dla 3 osób 45 m2 + 30% = 58,5 m2
Dla 4 osób 55 m2 + 30% = 71,5 m2

Dla 5 osób

65 m2

+ 30%

= 84,5 m2

Dla 6 osób 70 m2 + 30 % = 91,0 m2

 

UWAGA!

     Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, a osoba zamieszkuje w gospodarstwie wieloosobowym. Dokumentem potwierdzającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju jest orzeczenie miejskiego, powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zawierające stosowne wskazanie, a jeżeli zostało ono wydane przed 23 listopada 2004 r. - to orzeczenie lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, do których należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub opinię biegłego.


     W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy. Odmowa złożenia oświadczenia majątkowego, występowanie rażących dysproporcji między deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji  skutkuje odmową przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Uwaga: Za dochód z tytułu zatrudnienia/pracy  uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu
  • deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
  • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (tj. zaświadczenie z zakładu pracy,  z MOPS o otrzymywanych świadczeniach, z uczelni o pobieranych stypendiach, z ZUS  odcinki od emerytury bądź  renty obowiązkowo z decyzją ZUS-u do wglądu, w przypadku osoby zarejestrowanej w PUP weryfikacji za dany okres dokona pracownik przyjmujący wniosek, w sytuacji posiadania nieudokumentowanych dochodów lub braku dochodów oświadczenie musi być złożone w obecności pracownika Urzędu itp.)
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu ( umowa, decyzja, przydział lokalu itp. )
  • aktualny aneks czynszowy
  • dowód osobisty do wglądu
  • przy ponownym składaniu wniosku o dodatek – poprzednia decyzja w sprawie jego przyznania lub odmowy jego przyznania do wglądu

     W przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie zaświadczenia organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu.

 

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można złożyć:
1. Tarnobrzeg -  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, Dział Świadczeń Społecznych, ul. Kopernika 3.
2. Nowa Dęba - Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, Wydział dodatków Mieszkaniowych pok. 201, ul. Rzeszowska 3.
3. Skopanie - Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen L. Okulickiego 1

 

Załączniki:

1 . Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2.  Deklaracja o wysokości dochodów