Znajdą tu Państwo podstawowe informacje dotyczące historii Spółdzielni, wewnętrznych aktów prawnych będących podstawą jej funkcjonowania, struktur samorządowych i pionów służb pracowniczych, a ponadto aktualności, ogłoszenia i inne niezbędne informacje.

Prezentowaną formą przekazu informacji pragniemy zachęcić środowisko członkowskie i mieszkańców Spółdzielni do współuczestnictwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów w jej działalności oraz swojego otoczenia zamieszkania.

Będziemy zamieszczać tu informacje o aktualnych sprawach jak również wyjaśniać niezrozumiałe dla członków sprawy, czy też decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Wszelkie uwagi, wnioski, polemiki i zapytania prosimy kierować na adres internetowy biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Szybki kontakt
Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tarnobrzegu
ul. Wyspiańskiego 3
39-400 Tarnobrzeg
Centrala: 15 822-57-10
15 822-57-56, 15 822-57-78
biuro@tsm.tarnobrzeg.pl
Grupa awaryjna:
15 822-14-90
Serwis TVK i Internetu:
15 822-43-21
Ogłoszenia
Zawiadomienie dodany 2017-04-20 13:18 przez m.gurdak

            Zgodnie z § 22 Statutu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Zarząd Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu odbędzie się w pięciu częściach w następujących terminach:

 

Część I – obejmująca Osiedle „Przywiśle” i Osiedle „Młodych”  oraz członków nie posiadających prawa do lokalu

w dniu  22.05.2017 r. o godz. 1700 w sali widowiskowej Środowiskowego Domu Kultury TSM
w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3

Część II – obejmująca Osiedle „Serbinów”, Osiedle „Centrum” i Osiedle „Mokrzyszów”

w dniu  23.05.2017 r.   o godz. 1700 w sali widowiskowej Środowiskowego Domu Kultury TSM
w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3

Część III – obejmująca Osiedle „Dzików”

w dniu 24.05.2017 r. godz. 1700 w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu

ul. Wiejska 4

Część IV – obejmująca Osiedle Nowa Dęba

w dniu 25.05.2017 r. o godz. 1700 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1
w Nowej Dębie ul. Mikołaja Reja 7

Część V  - obejmująca Osiedle Skopanie

w dniu  26.05.2017 r. o godz. 1700 w Domu Kultury w Skopaniu

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia (części).
 2. Wybór Prezydium  Walnego Zgromadzenia (części).
 3. Przyjęcie porządku obrad – Uchwała Nr 1/2017.
 4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej (części).
 5. Zapoznanie z treścią § 19 - § 31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania i uprawnień Walnego Zgromadzenia.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawomocności w podejmowaniu uchwał.
 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  w Tarnobrzegu obradującego w częściach w 2016 roku. – Uchwała Nr 2/2017.
 8. Uzupełniające wybory członków Rady Nadzorczej Spółdzielni  na kadencję 2015 - 2018.
 9. Wybór Delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
 10. Informacja o realizacji wniosków z przeprowadzonej przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie kompleksowej lustracji działalności Spółdzielni za lata
  2011 – 2013.
 11. Sprawozdanie z realizacji Uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu obradującym w częściach w 2016 roku.
 12. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r.
 13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. i ocena sprawozdania finansowego Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu za 2016 rok.
 14. Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności w 2016 r.
 15. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 16. Przedstawienie projektów i głosowanie nad uchwałami w sprawie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016  rok,

2)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni  za 2016 rok,

3)      przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności za 2016 rok,

4)      udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Tarnobrzegu z działalności za 2016 rok,

5)      udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa ds. Ekonomicznych Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu  z działalności za 2016 rok,

6)      udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa ds. Technicznych Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu  z działalności za 2016 rok,

7)      oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8)      podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2016 rok,

9)      zbycia nieruchomości lokalowej położonej  w Nowej Dębie wraz ze związanym z nią udziałem w nieruchomości gruntowej, współwłasnością części wspólnych budynku i przynależną piwnicą,

10)        sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki powstałej po podziale niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 400/15 położonej w Nowej Dębie,

11)        sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 1446/289 położonej w Tarnobrzegu,

12)        nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Tarnobrzeg użytkowania wieczystego nieruchomości, która zostanie wydzielona z działki ewidencyjnej o numerze 1237/102 położonej
w Tarnobrzegu,

13)        nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Tarnobrzeg użytkowania wieczystego nieruchomości, która zostanie wydzielona z działki ewidencyjnej o numerze 1058/81 położonej w Tarnobrzegu,

14)        nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Tarnobrzeg użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych jako:

-          działka ewidencyjna nr 1058/68 położona przy ulicy Zwierzynieckiej

-          działka ewidencyjna nr 1237/104 położona przy ulicy Dąbrowskiej

-          działki ewidencyjne nr 2138/3;2015/128 położone przy ulicy Wyspiańskiego

-          działki ewidencyjne nr 3718/1;2015/136 położone przy ulicy Dekutowskiego.

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników
  z głosowania tajnego na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni  na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie treści uchwały w sprawie wyboru.
 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników
  z głosowania tajnego na Delegatów na  IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia oraz odczytanie treści uchwały w sprawie wyboru.
 3. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przedstawienie i przyjęcie wniosków
  z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wraz z opinią dotyczącą projektów Uchwał na kolejne Walne Zgromadzenie.
 4. Poinformowanie członków o terminie ogłoszenia podjętych Uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz przekazanie protokołów Komisji Przewodniczącemu części Walnego Zgromadzenia.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że sprawozdania, informacje oraz projekty uchwał, o których mowa w porządku obrad, a także protokół z Walnego Zgromadzenia Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu odbytego w częściach w 2016 roku, z którymi członkowie Spółdzielni mają prawo się zapoznać, zostaną wyłożone  od dnia 21.04.2017 r. we wszystkich Administracjach Osiedli oraz w budynku Spółdzielni w Tarnobrzegu  ul. Wyspiańskiego 3 pokój nr 4.

Zgodnie ze Statutem Spółdzielni:

a)        Członek Spółdzielni może uczestniczyć tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia. Członek dysponujący kilkoma tytułami prawnymi do lokalu położonymi w różnych częściach składa do akt członkowskich przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie,
w której części Walnego Zgromadzenia zamierza uczestniczyć.

       Członkowie nie posiadający prawa do lokalu uczestniczyć powinni w I części Walnego Zgromadzenia.

b)        Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, a osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.

       Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

c)        Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad co najmniej na 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

d)        Uzupełniony porządek obrad i projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań wykłada się w lokalu spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem I części Walnego Zgromadzenia.

e)        Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem I części Walnego Zgromadzenia.

f)         Warunkiem otrzymania przez członka mandatu jest okazanie dokumentu tożsamości. Pełnomocnicy osób prawnych legitymować się winni pisemnym umocowaniem.

 

Walne Zgromadzenie Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu w 2017 roku wybiera:

 1. Dziewięciu (wybory uzupełniające) członków Rady Nadzorczej wg następującego podziału mandatów – zgodnie z § 32 ust. 3 Statutu Spółdzielni:

1)      I część Walnego Zgromadzenia obejmująca

 1. Osiedle „Przywiśle”  -  1 mandat
 2. Osiedle „Młodych”    - 2 mandaty

2)      II część Walnego Zgromadzenia obejmująca

 1. Osiedle „Serbinów i Osiedle „Mokrzyszów” – 3 mandaty
 2. Osiedle „Centrum” – 1 mandat

3)      III część Walnego Zgromadzenia obejmująca

 1. Osiedle „Dzików” – 1 mandat

4)      V część Walnego Zgromadzenia obejmująca

 1. Osiedle Skopanie – 1 mandat
 2. Trzech Delegatów na IX Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni  Mieszkaniowych z siedziba w Tarnowie.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej  oraz na Delegata na IX Zjazd MZRSM w Tarnowie  powinien być zgłoszony przez co najmniej 10 członków Spółdzielni w terminie do dnia 06 maja 2017r.

Formularz zgłoszenia kandydata oraz druk oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej są do pobrania w Administracjach Osiedli oraz biurze Spółdzielni w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3 pk. nr 4. Członkowie zgłaszający kandydata podpisują czytelnie formularz podając swoje dane tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. Zgłoszenie wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej należy składać w biurze Spółdzielni w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 3 pk. nr 4.

Zastrzeżenia do kandydatów wynikające z treści składanego oświadczenia można zgłaszać do Zarządu Spółdzielni w terminie na 10 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 

                                                                                          Zarząd Spółdzielni

Kredyty - normatyw na 2015 r. dodany 2015-08-27 09:06 przez m.gurdak

     Uprzejmie informujemy, że Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 763) ogłosił wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu na 2015 rok.

     Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego w 2015 r. wynosi: 3,37 zł/m2.

     Termin płatności normatywu do 15 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

Lokale użytkowe do wynajęcia - os. Serbinów dodany 2015-08-25 14:30 przez m.gurdak

Administracja Osiedla "Serbinów" informuje, że obecnie posiada następujące lokale użytkowe do wynajęcia.

 

1. Zwierzyniecka 3/12pomieszczenie warsztatowe o powierzchni 59,82 m2.

2. Dąbrowskiej 14 kl. II - lokal piwniczny o powierzchni 16 m2.

3. Matejki 8 kl. II - lokal piwniczny o powierzchni 15 m2.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 822 49 99.

Lokale użytkowe do wynajęcia - os. Dzików dodany 2015-06-26 08:17 przez m.gurdak

Administracja Osiedla "Dzików" informuje, że obecnie posiada 1 lokal użytkowy do wynajęcia.

 

1. Konfederacji Dzikowskiej 12/26 - lokal użytkowy o powierzchni 183,89 m2.

2. Konfederacji Dzikowskiej 16/21 - lokal użytkowy o powierzchni 40,00 m2.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 823 73 91.

Lokale użytkowe do wynajęcia - os. Nowa Dęba dodany 2015-06-26 08:10 przez m.gurdak

Administracja Osiedla "Nowa Dęba" informuje, że obecnie posiada pięć lokali użytkowych do wynajęcia.

 

1. Aleja Zwycięstwa 2/8 - lokal użytkowy o powierzchni 35,80 m2.

2. Aleja Zwycięstwa 2/9 - lokal użytkowy o powierzchni 35,90 m2.

3. Aleja Zwycięstwa 2/11 - lokal użytkowy o powierzchni 110,00 m2.

4. Aleja Zwycięstwa 2/13 - lokal użytkowy o powierzchni 14,80 m2.

5. Aleja Zwycięstwa 2/15 - lokal użytkowy o powierzchni 12,70 m2.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 846 22 76.

Lokale użytkowe do wynajęcia - os. Przywiśle-Młodych dodany 2015-06-26 08:07 przez m.gurdak

Administracja Osiedla "Przywiśle-Młodych" informuje, że obecnie posiada lokale użytkowe do wynajęcia.


1. Wyspiańskiego 13/4a - lokal użytkowy o powierzchni 95,52 m2 składający się z dwóch pomieszczeń, wymagających adaptacji, położony na pierwszym piętrze w pawilonie handlowo-usługowym.


Więcej informacji pod numerem telefonu: 15 822 49 29.